СТВОРЕННЯ КОЛОДИ АСОЦІАТИВНИХ МЕТАФОРИЧНИХ КАРТ ЯК ІНСТРУМЕНТУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.18

Ключові слова:

вчителі технологій, асоціативні метафоричні карти, творчі здібності, педагогічні ситуації.

Анотація

У статті висвітлено теоретичні і практичні аспекти створення та застосування метафоричних асоціативних карт як інноваційного психолого-педагогічного методу розвитку творчих здібностей майбутніх учителів технологій. Проаналізовано теоретичний і практичний досвід застосування метафори та метафоричних асоціативних карт (МАК) для здобувачів вищої освіти психолого-педагогічних спеціальностей. Розкрито основні принципи та психологічні механізми, на яких ґрунтується робота МАК. Проведено ретроспективний аналіз літератури, обґрунтовано доцільність використання метафоричних карт, здійснено огляд основних колод МАК, які можуть використовуватися у педагогічній діяльності. Спираючись на наукові розробки Н. Вернікової та Є. Морозовської зі створення авторських колод МАК та теоретичну концепцію розв’язання педагогічних ситуацій, запропоновану Л. Мільто, показано покрокове конструювання колоди МАК. Розкрито зміст основних кроків зі створення колоди від знаходження загальної ідеї до розроблення вправ, спрямованих на розвиток творчих здібностей майбутніх учителів технологій при розв’язанні різних ситуацій, що зустрічаються у педагогічній діяльності. У статті висвітлені етапи розробки першої та другої частини колоди візуального ряду, який містить травматичні і нейтральні ситуації, та другої (ресурсної) частини, що містить ресурс у вигляді зображень та мотивуючих настанов. Показано методику валідизації вербальної і невербальної частини колоди із застосуванням асоціативного експерименту та методу експертних оцінок. В подальшій перспективі планується розроблення комплексу тренінгів і трансформаційних ігор, а також розширення візуального ряду колоди на основі творчих робіт студентів – майбутніх учителів технологій.

Посилання

Боснюк В. Ф. Експериментальна психологія: курс лекцій. Харків: МАУП, 2016. 182 с.

Бородулькіна Т. О. Метафоричний тренінг як інноваційна психотехнологія навчання студентів-психологів. Гуманітарний вісник: Дод. 1 до Вип. 27. Том VI (39): Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ.: Гнозис, 2012. С. 81– 90.

Бриль М. М. Метафоричні асоціативні карти як інструмент у психології професійного визначення. Актуальні проблеми психології. 2029. Том І. Вип. 52. С. 69–76.

Вернікова Н. Метафоричні асоціативні карти універсальний інструмент для максимальних результатів. Основні техніки і принципи використання МАК. Київ, 2018. 204 с.

Галузяк В. М., Халковська І. Л. Педагогічна конфліктологія: навч. посіб. Вінниця: ТОВ Ніланд ЛТД, 2015. 208 с.

Каплінський В. В. Професійне становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки: теорія і практика: монографія. Вінниця: «Твори», 2018. 492 с.

Кузьменко Т. М. Інноваційний арт-терапевтичний інструментарій для психоконсультування та психокорекції: навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький : Вид-во «С.К.В» , 2018. 125 с.

Мільто Л. О. Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач: навч. посіб. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. 156 с.

Морозовська Е. Р. Проективні карти в роботі психолога. Одеса: Інститут Проективних Карт, 2013. 116 с.

Попова Г. В., Мілорадова Н. Е. Метафоричні асоціативні карти як інструмент психологічного консультування. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія «Психологія». 2015. № 50. С. 167–177.

Токарева Н. М., Шамне А. В. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. Київ 2017. 548 с.

Цвєткова Г. Г. Професійний розвиток педагога в світлі євроінтеграційних процесів: колективна монографія / за наук. ред. Г. Г. Цвєткової. Hameln: InterGING, 2019. 565 с.

Яценко Т. С., Іваненко Б. Б., Аврамченко С. М. та ін. Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: Підготовка психолога-практика: навч. посіб. /за ред. Т. С. Яценко. Київ: Вища школа, 2008. 348 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23