ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.19

Ключові слова:

контекстне навчання, освітня технологія, методологічна освітня технологія, здобувач освіти, професійна підготовка, майбутній вихователь закладу дошкільної освіти.

Анотація

У репрезентованій статті порушена проблема реалізації методологічної освітньої технології контекстного навчання як напряму. Сучасні реалії реформування вітчизняної освіти та інтеграція у європейській освітній простір вимагає адаптації фахово-методичних засад підготовки майбутнього фахівця дошкільної освіти до нових вимог, а саме фахівця-практика зі сформованими м’якими навичками та критичним мисленням, здатного вирішувати складні професійні завдання. Водночас український випускник закладу вищої освіти здійснюватиме професійну діяльність в умовах повоєнної розбудови країни, задля її успішного провадження уже на етапі професійної підготовки повинні вноситися зміни у зміст освітньо-професійної програми. Визначено суперечності між змістом навчання і вимогами до майбутніх спеціалістів, що висуваються замовниками, і шляхи їх вирішення, а також обґрунтовано освітні технології, які доцільно застосовувати у вивченні спеціальних дисциплін в умовах змішаного навчання. У процесі наукового аналізу особливостей провадження контекстного навчання застосовано такі методи дослідження, як метод сходження від абстрактного до конкретного та формалізації. У статті проаналізовано форми контекстного навчання; на прикладі конструкту проблемної лекції розкрито особливості реалізації основних принципів контекстного навчання майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти. З’ясовано, що у процесі контекстного навчання особливої ваги набувають імітаційні форми організації навчання задля залучення здобувача освіти в активну навчально-пізнавальну діяльність для розуміння цілісності майбутньої професійної діяльності або її великих фрагментів у процесі її імітації. Науково обґрунтовано необхідність освітню технологію контекстного навчання в контексті підготовки майбутніх вихователів ЗДО; розкрито сутність і схарактеризовано основні наукові поняття задіяні в дослідженні; сутність і структуру феномена «контекстне навчання»; схарактеризовано форми навчання в контексті дослідження та обґрунтовано їх ефективність. Підсумовано, що якісна підготовка майбутнього конкурентоспроможного вихователя, котрий здатний застосовувати новітні фахові методики, проєктувати освітній процес на основі інноваційних освітніх технологій навчання і виховання дітей дошкільного віку реалізує провідне завдання фахової освіти. Визначено бачення перспектив контекстного навчання, зокрема ключові практико-зорієнтовані методологічні освітні технології в умовах повоєнного часу в Україні.

Посилання

Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів. Київ : Вища школа, 1985. 321 с.

Дем’янчук О. Н. Феномен компетентності в контексті сучасної освітньої парадигми. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». 2022. Випуск 15. С. 7–11.

Дубасенюк О. А. Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 20.

Желанова В. В. Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія та технологія : монографія. Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. 505 с.

Ковтун О. В. Контекстний підхід як методологічний концепт формування професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх авіаційних операторів. Вища освіта України. 2010. Дод. 4. Т. V (23). С. 459–468.

Кошечко Н. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка». 2015. № 1. С. 35–38.

Михайліченко М. В., Рудик Я. М. Освітні технології : навчальний посібник. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 583 с.

Найда Р. Г. Теоретико-методологічні засади методичної підготовки майбутніх вихователів в умовах педагогічного коледжу : монографія. Харків : «Діса плюс», 2022. С. 131.

Петриченко Л. О. Форми та технологія організації позакласної виховної роботи з учнями. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2015. Вип. 1. С. 73–77.

План відновлення. Освіта і наука. 2022. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadskeobgovorennya/

/08/19/HO.proyekt.Planu.vidnovl.Osv.i.nauky-19.08.2022.pdf (дата звернення: 30.11.2023).

Сисоєва С. О. Педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю. Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті : збірник наукових праць. Рівне : НУВГП, 2011. С. 3–11.

Стандарт вищої освіти. Другий (магістерський рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 012 «Дошкільна освіта». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/05/2020-zatverd-standart-012-m.pdf (дата звернення: 30.11.2023).

Akour, M., Alenezi, M. Higher Education Future in the Era of Digital Transformation. Educ. Sci.. 2022. No. 12. 784 s. https://doi.org/10.3390/educsci12110784.

Verbytsky O. A. Contextual learning: theory and technology. New methods and means of training. Pedagogical technologies of contextual training. under the editorship A.A. Verbytsky: Knowledge. 1994. No. 2 (16). P. 3–57.

Mora, T., J. O. Escardíbul, P. Pineda-Herrero. The Effect of Dual Vocational Education and Training on Grades and Graduation in Catalonia, Spain.” Educational Review. 2022. Р. 1–21. https://doi.org/10.1080/00131911.2022.2076656.

Mordhorst, L., Jenert, T. Curricular integration of academic and vocational education: a theory-based empirical typology of dual study programmes in Germany. High Educ. 2023. No. 85. Р. 1257–1279. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00889-7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23