ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.21

Ключові слова:

позиціонування закладу вищої педагогічної освіти, іміджеві маркери, професійно- практична підготовка, напрями організації професійно-практичної підготовки, ринок освітніх послуг.

Анотація

У статті схарактеризовано основні напрями організації професійно-практичної підготовки студентів, що є визначальними для позиціонування закладу вищої педагогічної освіти на ринку освітніх послуг. Акцентується увага на особливостях налагодження співпраці з базовими закладами різних типів і форм власності; процедурі адміністрування практики, адаптації її змісту до вимог сучасного ринку освітніх послуг; використанні медійного простору для презентації результатів практичної підготовки майбутніх педагогів. Розглянуто інформаційно-консультаційні заходи, що дозволяють спрямувати практичну підготовку здобувачів вищої педагогічної освіти на їхню професійну самореалізацію, працевлаштування за фахом та кар’єрне зростання. Розкрито взаємозумовленість процесів професійно-практичної підготовки студентів і позиціонування закладу вищої педагогічної освіти, зроблено акцент на формуванні і підтриманні позитивної репутації педагогічних закладів вищої освіти.

Посилання

Барбінова А. Позиціонування закладу вищої освіти як елемент комунікаційної стратегії на ринку освітніх послуг. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (XXIX Каришинські читання) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава : Астрая. 2022. С. 14–17.

Василенко В. Визначення іміджевих маркерів цільової аудиторії як один з етапів формування іміджу закладу вищої освіти. Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. 2019. № 10. С. 25–29.

Василенко В. Соціокомунікаційні технології формування іміджу закладу вищої освіти в Україні : дис. … канд. наук із соц ком.; Київський національний університет культури і мистецтв. Київ, 2020. 215 с.

Гирка І. Понятійно-термінологічний апарат дослідження стратегій позиціонування закладів вищої освіти в міжнародному інформаційному просторі. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць. 2020. URL: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6293 (дата звернення: 19.12.2023).

Дюжева К. Формування іміджу в системі соціальних комунікацій. Соціум. Документ. Комунікація. 2018. Вип. 5. С. 192–201.

Зацерківна М. Особливості позиціонування закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. 2021. № 4(2). С. 134–145. URL: https://doi.org/10.31866/2617-796X.4.2.2021.247472 (дата звернення: 19.12.2023).

Карпенко Ю. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування. Науковий вісник Полісся. 2015. № 1 (1). С. 118–124.

Ковальова І. Педагогічна іміджологія: сутність, етимологія, шляхи креативного використання у сучасному вищому навчальному закладі. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. 2011. Вип. 6. С. 213–226. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2011_6_24 (дата звернення: 19.12.2023).

Оболенська Т. Управління інноваційним розвитком підприємства: методологічні основи взаємодії науки, освіти та виробництва. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2011. № 6(1). С. 189-194. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_6(1)__36. (дата звернення: 19.12.2023).

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації : навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Вінниця, 2016. 150 с.

Рябова З. Позиціонування закладу освіти на ринку освітніх послуг. Rocznik polsko-ukraiński. XVIII Częstochowa Kijów Lwów, 2017. С. 341–351.

Сергеєва Л. Основні аспекти розбудови доступності освітнього простору закладу професійної освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 2021. № 18(47), С. 103–122.

Тимошко Г. Професійна компетентність у контексті формування позитивного іміджу викладача вищого навчального закладу. П’яті Фльорівські читання : матеріали науково-практичної конференції. Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2017. С. 77–82.

Тімінський О. Технології адаптивного управління як механізм забезпечення ефективності організаційно-управлінських систем. Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / гол. ред. Лізунов П. П. Київ : КНУБА, 2016. № 27. С. 122–131. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4977 (дата звернення: 19.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23