ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ ЯК ТЬЮТОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.25

Ключові слова:

тьютор, тьюторинг, тьюторська діяльність, професійний розвиток педагога-тьютора, професійна компетентність тьютора, внутрішньошкільна система професійного розвитку педагогів.

Анотація

Стаття присвячена проблемі підвищення кваліфікації педагогів як тьюторів завдяки створенню внутрішньошкільної системи професійного розвитку. У статті використані такі методи дослідження: вивчення, аналіз та узагальнення науково-педагогічних джерел з метою обґрунтування необхідності розроблення та упровадження у закладі загальної середньої освіти внутрішньошкільної системи професійного розвитку педагогів як тьюторів. Автором визначена актуальність та затребуваність суспільством індивідуалізації освітнього процесу, реалізація якої можлива завдяки здійсненню тьюторської діяльності. У статті автор подає власні тлумачення таких понять, як: тьюторинг, тьютор та тьюторська діяльність. Автор наголошує на тому, що здійснення тьюторської діяльності можливе лише педагогом-тьютором, який обізнаний у тьюторських технологіях, вміє працювати в умовах індивідуалізації та персоналізації, надавати академічну та соціально-емоційну підтримку учням, що особливо важливо в умовах подолання освітніх втрат. У статті зазначено, що ці завдання можливо вирішити за умови створення внутрішньошкільної системи професійного розвитку педагогів як тьюторів. У статті подано авторське бачення внутрішньошкільної системи професійного розвитку педагогів як тьюторів із зазначенням таких компонентів системи, як: напрями, форми і види, методи, ресурси, організація і управління та результат. Також автором визначені етапи впровадження внутрішньошкільної системи професійного розвитку педагогів як тьюторів, надана їх змістовна характеристика. Такими етапами є: підготовчо-діагностувальний, теоретичний, практичний та контрольно-оціночний. Наприкінці статті автор зазначає, що врахування специфіки окремого закладу освіти, його стратегії розвитку сприятиме створенню такої системи, що відповідатиме запитам усіх суб’єктів освітнього процесу, зокрема тьюторського.

Посилання

Дем’яненко Н. М. Тьюторство як професія та інструмент індивідуального супроводу в освіті. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Історико-педагогічні студії : зб. наук. пр. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 11–12. С. 5–11.

Кришінець-Андялошій К. О. Організаційно-педагогічні умови формування розвиваючого середовища закладу загальної середньої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2021. Вип. 1. С. 199–203.

Малінкіна В. Л. Педагогічні умови формування професійного саморозвитку майбутніх викладачів дизайну. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». 2016. Вип. 239. С.177–184.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи : ухвалено рішенням Колегії МОН України 20.10.2016 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 21.05.2022).

Перепелюк Т. Д. Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників навчальних закладів. Військово-спеціальні науки: Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2016. № 1(34). С. 30–33.

Подпльота С. В. Тьюторська позиція вчителя як інноваційний ресурс Нової української школи. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). С. 192–195.

Сергієнко Н. Організаційно-методичні умови розвитку професійної компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Теорія та методика управління освітою. 2010. № 3. С. 3–11.

Уруський В. І. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності: Методичний посібник. Тернопіль: ТОКІППО, 2005. 96 с.

Чупахіна С., Круль Л. Тьютор в сучасній освіті: теоретичний аспект діяльності. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 2021. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/10915 (дата звернення: 20.08.2023).

Швець Т. Е. Аналіз понять «тьютор» і «тьюторинг» у вітчизняному та зарубіжному освітньо-науковому просторі. Академічні студії. Серія «Педагогіка». 2022. № 2. С. 56–65.

Frey Nancy, Fisher Douglas, Almarode John T. How Tutoring Works: Six Steps to Grow Motivation and Accelerate Student Learning. 2021. Dallas. Corwin a SAGE Publications Inc. Р. 136.

Sarnat-Ciastko A., Relacje tutorskie w polskiej szkole w ujęciu analizy transakcyjnej, Wydawnictwo Libron, Kraków, 2017. S. 295.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23