ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК СКЛАДНИК ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.33

Ключові слова:

оздоровлення, здобувачі вищої освіти, фізичне виховання, здоров’язберігаючі технології.

Анотація

Формування здорової особистості та пропагування здорового способу життя серед студентської молоді – пріоритетний напрям роботи науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (ЗВО). Останніми роками спостерігаємо процес різкого погіршення здоров’я здобувачів освіти на фоні хронічної втоми, стресів, загострення хронічних хвороб. Необхідність створення здоров’язберігаючого середовища у ЗВО проголошена в сучасних документах про освіту. У «Національній доктрині розвитку фізичної культури» та інших документах акцентовано на необхідності систематичного оздоровлення молоді в ЗВО та впровадженні здоров’язберігаючих технологій навчання. Оздоровлення студентів у ЗВО повинно здійснюватися комплексно, зокрема, під час проведення занять в аудиторіях, у дистанційній формі, під час організації виховних та профілактично-оздоровчих заходів. У статті проаналізовано процес оздоровлення молоді на прикладі відомих ЗВО України. Наукова новизна результатів дослідження полягає в комплексному дослідженні процесу оздоровлення здобувачів освіти в ЗВО на прикладі відомих українських університетів із застосуванням сучасних здоров’язберігаючих технологій. На основі аналізу педагогічно-психологічної та медичної літератури дано визначення: оздоровлення здобувачів вищої освіти в контексті фізичного виховання − це система педагогічного та психічного впливу на здобувачів вищої освіти з метою покращення їхнього фізичного здоров’я та психоемоційного стану; комплекс фізичної та психологічної реабілітації студентів в освітньому процесі ЗВО; формування здорового способу життя здобувачів вищої освіти в процесі занять спортом, залучення до оздоровчих заходів, проведення фізіотерапевтичних процедур, виховних заходів, громадських акцій, що мають на меті фізичне та психічне вдосконалення людини.

Посилання

Бойченко Т. Валеологія – мистецтво бути здоровим. Здоров’я та фізична культура. 2005. № 2. С. 1–11.

Ванюк Д. В. Вплив деяких факторів на ставлення студенітв до занять в секціях спортивного напряму. Young Scientist. 2020. № 8 (84). С. 219–223.

Довгань Н. Ю. Теоретичні і методичні основи виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи : дис. … докт. пед. наук : 13.00.07 ; Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Київ, 2018, 576 с.

Дубовой О. В. Формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 ; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2019. 246 с.

Кафедра фізичного виховання Національного університету «Києво-Могилянська академія». URL: (дата звернення: 14.12.2023).

Ліфінцев І. Д. Організація роботи спортивних секцій у вищому навчальному закладі. URL: https://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/ 5158/1/1.pdf (дата звернення: 13.12.2023).

Марчук О., Мельничук Л., Шкабаріна М. Формування здоров’язбережувальної компетенції здобувачів дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). 2023. № 5(11). С. 634–644.

Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004#Text (дата звернення: 11.12.2023).

Оздоровлення. URL: https://bilopillya-osvita.gov.ua/ozdorovlennya-11-33-26-15-06-2020/ (дата звернення: 14.12.2023).

Петрушко М. І. Вплив занять плаванням на стан здоров’я студентів URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/2.pdf (дата звернення: 15.12.2023).

Поніманська Т. Дошкільна педагогіка. Київ, 2004. 464 с.

Скиба А. О. Використання здоров’язберігаючих технологій для зміцнення фізичного здоров’я студентів напряму підготовки «швейне виробництво». Педагогічні науки: теорія, історія та інноваційні технології. 2014. № 3 (37). С. 194–201.

Фіцула М. Педагогіка. Тернопіль, 2013. 232 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23