ФЕНОМЕН КОМПЕТЕНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.1

Ключові слова:

сучасна освітня парадигма, компетентність, гуманізація освіти, соціалізація особистості, творча особистість.

Анотація

У статті висвітлюється реальний стан проблеми підготовки компетентних педагогічних фахівців, здатних на високому інтелектуально-творчому рівні організовувати процес оволодіння якісними знаннями. Особлива увага надається питанню щодо формування системи компетентностей, що відповідають основним видам діяльності особистості. Акцентується увага на значенні щодо раціональної побудови освітнього процесу в цілому та процесу навчання у вищому навчальному закладі зокрема. Велику увагу зосереджено на поняттях освітньої парадигми та парадигмального аналізу освітніх процесів. Проаналізовано процес освіти, яка є середовищем спілкування та залучення до світових цінностей, досягнень науки і техніки. Розкрито соціалізацію особистості щодо формування її духовності та світогляду, ціннісних орієнтацій і моральних принципів. Висвітлено сутнісні ознаки щодо необхідності підвищення фахової підготовки майбутнього вчителя, фахівця освітньої галузі, що обумовлена також зростаючими вимогами до рівня загальнокультурної та спеціальної підготовки молоді, зміною освітніх парадигм.

Посилання

Бондаренко І., Давидов П. Ціннісні орієнтири у формуванні державотворчих устремлінь молоді. Шлях освіти. 1996. № 2. С. 15–18.

Всесвітня декларація про вищу освіту в XXI столітті: бачення та дії / ЮНЕСКО. Париж, 1998. 140 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 248 с.

Зязюн І.А. 2008. Філософія педагогічної дії : [монографія]. Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. 608 с.

Кун Томас. Структура наукових революцій. Київ : Port-Royal, 2001. С. 73–76.

Саух П.Ю. Сучасна освіта: портрет без прикрас : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. С. 32.

Семенова А.В. Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів : [монографія]. Одеса : Юрид. л-ра, 2009. 54 с.

Сподін Л.А. 2012. Нова освітня парадигма у філософському дискурсі. Гілея: науковий вісник. Філософські науки : зб. наук. праць. № 66. С. 7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19