ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.2

Ключові слова:

нетрадиційний урок, іншомовна компетентність, метод, іншомовне навчання, студент, вчитель, коучер, партнер, фасилітатор.

Анотація

Постановка проблеми. Суть освітніх змін полягає в узагальненні та осмисленні світового досвіду, аналізі та відображенні цілісного навчально-виховного процесу, виявленні труднощів, їх причин та шляхів подолання, прогнозуванні результатів навчання, корекції результатів і шляхів навчально-виховного процесу, встановленні необхідних відносин у спілкуванні, їх регулювання та підтримка при переході від індивіду- альних педагогічних функцій до системних, від типових педагогічних технологій до інноваційних, творчих, особистісно-орієнтованих. Метою статті є розкриття сутності інноваційних форм та методів навчання, висвітлення особливостей планування, організації та проведення нетрадиційних уроків, обґрунтування доцільності застосування таких форм і методів як відео-урок, урок-свято, урок-мюзикл, урок-проєкт, урок-інтерв’ю, метод перевернутого навчання, навчання за фільмами, що, своєю чергою, передбачає широке використання мережі Internet та освітніх платформ. Для досягнення поставленої мети в роботі використано комплекс сучасних методів педагогічного дослідження: теоретичний – аналіз, узагальнення, порівняння, синтез, систематизація наукової та навчальної літератури – для визначення сучасного стану проблеми; емпіричні – діагностичні (спостережен- ня, інтерв’ю, анкетування, тестування) – для визначення ефективності сучасних методик удосконалення іншомовної компетентності учнів та надання практичних рекомендацій щодо їх використання. Враховуючи конкретні цілі та зміст уроку, а також важливі психолого-педагогічні чинники, вчитель визначає структуру уроку, відповідні прийоми та форми роботи. Пріоритетною метою нетрадиційних уроків є формування та удосконалення іншомовної мовленнєвої компетентності учнів та її практичне застосування. Головна функція вчителя як партнера, коучера (консультанта) та фасилітатора – створення на уроці позитивного психологічного клімату, який сприятиме підвищенню інтересу та мотивації учнів до вивчення іноземної мови. Нетрадиційні уроки є запорукою успішної мовленнєвої діяльності учнів, завдяки чому останні долучаються до культури країни, мова якої вивчається, збагачують знання про культурну спадщину своєї рідної країни, що дозволяє їм брати активну участь у діалозі культур. Наукова новизна результатів дослідження полягає в обґрунтуванні, впровадженні та доведенні доцільності нетрадиційних форм навчання, таких як відео-уроки або навчання за фільмами, проектне навчання, метод перевернутого навчання та ін., наданні інструкцій та методичних порад вчителям, які прагнуть удосконалювати іншомовну компетентність своїх учнів, а також підвищувати їх мотивацію до оволодіння іншомовними комунікативними навичками та вміннями. Перспективи подальших розвідок полягають у розробці, обґрунтуванні та доведенні доцільності ви- користання інноваційних методів навчання в умовах дистанційного та змішаного навчання. Нетрадиційні форми є чудовим джерелом навчання, заохочення та мотивації учнів до оволодіння іншомовною мовленнєвою компетентністю, вдалим способом відпочинку або релаксу, передбачають наявність реального або штучно створеного іншомовного середовища, у якому у різний спосіб вирішуються поставлені комунікативні завдання. Використання таких методів дозволяє перетворити урок у цікаву та захоплюючу освітню подорож.

Посилання

Огляд нетрадиційних методів навчання : перевернуте навчання, ігрова діяльність, кейс стаді, самонавчання, соціальні мережі. URL: https://www.researchgate.net/publication/336846417_A_Review_ of_Nontraditional_Teaching_Methods_Flipped_Classroom_Gamification_Case_Study_Self-Learning_ and_Social_Media (дата звернення: 25.04.2022).

Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання. URL: http://um.co.ua/7/7-12/7- 121284.html (дата звернення: 13.05.2022).

Ефективність використання нетрадиційних методів навчання для підготовки студентів медиків. URL: https://journals.lww.com/jbisrir/Fulltext/2014/12080/Effectiveness_of_using_non_traditional_ teaching.2.aspx#:~:text=Non%2Dtraditional%20methods%2C%20commonly%20known,videos%20 to%20enhance%20delivery%20content) (дата звернення: 28.04.2022).

Перевернуте навчання. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom#:~:text=A%20flipped %20classroom%20is%20an,problem%2Dsolving%20during%20class%20time (дата звернення: 02.05.2022).

Горелова Л.М. Використання інтернет-ресурсів у навчанні іноземної мови для підвищення соціокультурної компетентності студентів. Наукові праці. Наук. метод. журнал. Миколаїв : вид. МДГУ ім. Петра Могили, 2003. Том 36. Випуск 23. С. 144–148.

Підвищення ефективності уроку за допомогою нетрадиційних форм навчання. URL: https://naurok.com.ua/vistup-pidvischennya-efektivnosti-uroku-za-dopomogoyu-netradiciynihform- navchannya-232498.html (дата звернення: 23.04.2022).

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Не совсем необычный урок. Ростов-на-Дону : Изд-во «Учитель», 2001. 176 с.

Москальова І.С., Голубєва С.К. Використання комп’ютерних технологій для професійної підго- товки вчителів іноземної мови. Іноземні мови в школі. 2005. № 1. С. 83–87.

Ніколаєва С.Ю. та ін. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : колективна монографія. Київ : Ленвіт, 2015. 444 с.

«Один» метод залучення учнів до навчання. URL: https://elearningindustry.com/movie-based-learning- engage-employees (дата звернення: 28.04.2022).

Огляд найбільш цікавих інтерактивних методів на заняттях англійської мови. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/fr/node/1146

Пассов Е.И. Методика как наука будущего. С.-Петербург : Златоуст, 2015. 173 с.

Савченко Г.А. Развитие коммуникативных способностей на уроках английского. Москва : Панорама, 2006. 62 с.

Верісокін Ю. І. Відеофільми як засіб підвищення мотивації школярів під час навчання іноземних мов. Іноземні мови в школі. 2003. № 5. С. 31–35.

Корисні сайти для вчителів англійської мови. URL: http://putivlrvo.gov.ua/dlia-pedahohiv/105-vchyteliam- inozemnoi-movy/425-korysni-saity-dlia-vchyteliv-anhliiskoi-movy.html (дата звернення: 08.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19