ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.12

Ключові слова:

графічна підготовка, дидактичні можливості, учитель трудового навчання, цифрові технології.

Анотація

У статті досліджено й теоретично обґрунтовано основні дидактичні можливості цифрових технологій (ЦТ) для успішної реалізації завдань графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання. Раціональне використання ЦТ у процесі графічної підготовки студентів уможливлює: організацію програмованого контролю навчальних досягнень студентів з використанням автоматизованих систем тестування; комп’ютерний супровід освітнього процесу; віртуальне моделювання об’єктів та явищ, виробничих процесів; автоматизацію різних видів робіт, пов’язаних зі створенням й редагуванням креслярсько-графічної документації та ін. Відтак, до найбільш дієвих шляхів успішного розв’язання завдань графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання засобами ЦТ доцільно віднести: 1) створення (використання) цифрових освітніх ресурсів, орієнтованих на реалізацію графічної підготовки студентів; 2) використання спеціальних програмних засобів (головно систем автоматизованого проектування) для автоматизації різ- них видів проектно-конструкторської діяльності студентів; 3) раціональне поєднання цифрових освітніх ресурсів з традиційними технологіями навчання графічних дисциплін у педагогічних ЗВО.

Посилання

Биков В.Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп’ютерно-технологічної платформи освіти і науки України. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку : Матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р. / за ред. В. Кременя, О. Ляшенка. Київ, 2019. С. 20–26.

Гринько В. Проектування цифрових освітніх ресурсів засобами цифрових технологій. Витоки педагогічної майстерності. 2018. Вип. 22. С. 58–62. URL: https://dspace.pnpu.edu.ua/ bitstream/123456789/13104/1/hrynko.pdf

Жалдак М.І. Гуманітарний потенціал інформатизації освіти. Рідна школа. 1992. № 7–8. С. 61–64.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/67-2018-%D1%80

Нищак І.Д. Інформаційні технології як засіб розвитку технічного мислення (методика використання на заняттях з креслення) : навч.-метод. посіб. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. 108 с.

Нищак І.Д. Методична система навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій : монографія. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. 264 с.

Сидорова Л.В., Крупская Ю.В. Плюсы, минусы и перспективы онлайн-образования. Профессиональное образование и рынок труда. 2020. № 2 (41). С. 87–88.

Тульчинский Г.Л. Цифровая трансформация образования: вызовы высшей школе. Философские науки. 2017. № 6. С. 121–136. URL: http://www.phisci.ru/files/issues/2017/06/RJPS_2017-06_Tulchinskiy.pdf

Штеймарк О.В. Повышение качества знаний студентов педагогического вуза средствами цифровых образовательных ресурсов : диссертация кандидата пед. наук : 13.00.01. Москва, 2011. 177 с.

McCabe J., Osha K., Roche J., Susser J. Psychology Students' Knowledge and Use of Mnemonics. Teaching of psychology. 2013. Vol. 40 (3). Р. 183–192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19