ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.17

Ключові слова:

професійна підготовка, особистісні якості, вихователь закладу дошкільної освіти, професійна компетентність.

Анотація

Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми розвитку особистіних якостей педагога. Встановлено, що успішність професійної діяльності вихователя закладу дошкільної освіти залежить від професійно значущих особистісних якостей, а недостатній їх розвиток є причиною проблем у реалізації професійних завдань. До основних професійних особистісних якостей вихователя закладу дошкільної освіти віднесено: загальні якості (культурність, привабливість, гармонійність, уважність, спостережливість, комунікабельність, своєрідність, охайність, організованість, досвідченість); моральні якості (доброта, гуманізм, порядність, повага, емпатійність, благородство, працьовитість, чесність, совісність, справедливість, відповідальність, толерантність, скромність, ввічливість, відкритість, тактовність, гідність, сумлінність); інтелектуальні (ясність і критичність розуму, кмітливість, об’єктивність, винахідливість, цікавість, ерудованість, допитливість, мобільність, гнучкість, креативність); вольові якості (наполегливість, сміливість, витримка, стриманість, терплячість, стійкість, старанність, дисциплінованість, самостійність, незалежність, зосередженість, самовладання, активність, енергійність, рішучість, цілеспрямованість, ініціативність); емоційні якості (чуйність, артистизм, оптимізм, людинолюбство, сумлінність, любов до життя, ентузіазм, впевненість, дбайливість, виразність мовлення, «емоційне зараження»).

Посилання

Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. Київ : Лібра, 1996. 224 с.

Бех І. Виховання особистості : підручник. Київ : Либідь, 2008. 848 с.

Бєлєнька Г.В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу : монографія. Київ : Університет, 2011. 320 с.

Бєлєнька Г.В. Характеристика поняття «професійна компетентність вихователя дітей дошкільного віку» / Дошкільна освіта: теоретико-методичні аспекти : [навч.-метод. посібник] / за заг. ред. Н.В. Кудикіної / [укл.: О.В. Коваленко, О.В. Мартинчук]. Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. С. 33–61.

Богуш А.М. Компетентнісний підхід до комунікативно-мовленнєвої професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Комунікативно-мовленнєвий супровід ставлення україномовної особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти півдня України : навч. посіб. Одеса, 2013. С. 32–92.

Войтко В.І. Про психологічну культуру вчителя. Київ : Знання, 1974. 45 с.

Довкуш Н.В. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до прогностичної діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Ялта, 2011. 20 с.

Зязюн І.А. Філософія педагогічної наукової методології. Професійна освіта: педагогіка і психологія. Україно-польський журнал. 2007. Вип. 9. С. 49–69.

Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця : монографія. Київ : Інформ.- аналіт. агенство, 2012. 200 с. 10. Кононко О. Особистісна компетентність майбутнього педагога: зміст, структура, умови формування. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 10 / упоряд. О.Б. Петренко ; ред. кол. : Н.М. Коляда, Н.Б. Грицай, Т.С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019. С. 75–85.

Косенчук О.Г., Бахмат Н.В. Модель інформаційно-комунікаційного забезпечення управління якістю дошкільної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Вип. 1 (69). С. 246–257.

Лохвицька Л. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до процесу морального виховання дітей. Рідна школа. 2012. № 11 (995). Листопад. С. 70–74.

Поніманська Т. І.Дошкільна педагогіка : підручник. Київ : «Академвидав», 2015. 448 с.

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 012 «Дошкільна освіта» : Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2019 р. № 1456. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha‑osvita/zatverdzeni% 20standarty/2019/11/22/2019-11-22-012doshkilna-B.pdf (дата звернення: 12.04.2022).

Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. Вибрані твори : в 5-ти т. Т. 2. Київ : Радянська школа, 1977. С. 419–654.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20