ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.18

Ключові слова:

художня культура, мистецтво, сучасне мистецтво, види мистецтва, духовний розвиток особистості.

Анотація

У статті розглянуто загальнонаукові положення щодо проблеми «художньої культури». Актуалізовано, з точки зору філософії, культурології, педагогічних джерел, різноманітність підходів до визначення поняття «художня культура». Виокремлено понятійно-категоріальний апарат, за допомогою якого констатовано, що «художня культура» розуміється як складне утворення, що об’єднує всі види мистецтва, сприйняття творів мистецтва та матеріальних предметів, що мають естетичну цінність, і характеризують масові художні уподобання та смаки того чи іншого суспільств, процес художньої творчості, його результати, систему заходів зі створення, збереження, розповсюдження художніх цінностей. Встановлено, що у сучасному науковому обігу поняття «художня культура» використовується у близькому значенні з терміном «мистецтво», яке є однією із форм суспільної свідомості: видом людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. Охарактеризовано унікальність впливу мистецтва на духовний розвиток особистості, формування її внутрішнього світу, потреби особистості сприймати, відчувати, оцінювати та перетворювати цей світ й саму себе «за законами краси». Запропоновано декілька класифікацій мистецтв сучасних науковців, що розглядаються як форми творчої діяльності, які склалися історично та володіють здатністю художньої реалізації життєвого змісту, Визначено можливі ознаки, за якими утворюється видове різноманіття мистецтв. що різняться способами її матеріального втілення: генетична (за походженням виду), структурна (за просторовою або часовою ознакою), психологічна (за пріоритетом об’єктивних або суб’єктивних чинників у творчому процесі або ж на основі способів сприймання творів певного виду мистецтва), експресивна (за способом вираження або зображення дійсності), функціональна (утилітарність чи не утилітарність), семіотична (на основі мовних засобів певного мистецтва), матеріальна (за матеріалом, що використовується для художнього висловлювання).

Посилання

Анучина Л. В., Бурова О. К., Уманець О. В. Естетика : навч. посіб. Харків : Право, 2010. С. 93.

Белов Г. А. Художественное проектирование. М. : Просвещение, 1979. 176 с.

Борев Ю. Б. Эстетика. М. : Высш. шк., 2002. С. 166.

Васик М. В. Словник термінів і понять з художньої культури. Шепетівка, 2011. С. 26.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Т. Бусел. К. : ВТФ"Перун", 2001. 1440 с.

Горщенко Ю. А. Розвиток естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення мистецьких дисциплін : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2015. 264 с.

Зеленська Н. О. Естетична й художня культура – найважливіші складові формування творчої особистості. Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. 2014. № 2 (74). С. 74–78.

Каган М. С. Философия культуры : учеб. пособ. Санкт-Петербург, 1996. 310 с.

Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури. К. : Україна, 2012. 384 с.

Киященко Н. И. Эстетика жизни : учеб. пособ. М. : ИНФРА, 1999. С. 12.

Лабковская Г. С. Эстетическая культура и эстетическое воспитание. М. : Просвещение,1983. С. 19.

Матвєєва Л. Л. Культурологія : навч. посіб. К. : Либідь, 2005. 512 с.

Паньків Л. І. Формування художніх орієнтацій старшокласників у процесі музично-театральної діяльності: теорія, методологія, методика : монографія / за наук. ред. О. П. Щолокової. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. Київ, 2020. С. 152.

Семенюк А. Ю. Формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки : дис. ... кандидата пед. наук :13.00.04. Одеса, 2019. 251 с.

Ся Гаоян. Специфіка видів мистецтва як орієнтир для поліхудожньої підготовки майбутнього вчителя музики. Молодь і ринок 2019. № 1 (168). С. 147.

Шмельова Т. В. Специфіка класифікації мистецтв у сучасній науці. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2013. Вип. 3. С. 167–179.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20