ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.4

Ключові слова:

LEGO-технології, Нова українська школа, початкова школа

Анотація

Для формування ключових математичних компетентностей у початковій школі важливо використовувати LEGO-технології, які передбачають моделювання ситуацій вибору, ведення діалогу, вільний обмін думками тощо. Використання таких технологій на уроках математики в початковій школі сприяє створенню освітнього середовища, у якому формується соціальна компетентність, розвиваються світогляд і зв’язне мовлення учнів, а також формується характер дитини. Мета статті – розкрити основні аспекти використання LEGO-технологій на уроках математики в початковій школі в умовах Нової української школи. Наукова новизна полягає у встановленні основних підходів до ефективного впровадження LEGO- технологій як умови формування ключових математичних компетентностей у початковій школі в умовах Нової української школи. Під час виконання дослідження використано комплекс нижчеперелічених методів: теоретичні – узагальнення, систематизація, теоретичного моделювання, конкретизація, порівняння, аналіз, синтез; емпіричні – спостереження, аналіз результатів діяльності учнів, бесіди. Робота з LEGO допоможе розширити знання та сформувати правильні уявлення про навколишній світ, архітектуру, транспорт і ландшафт. Окрім того, вона сприяє розвитку уваги, пам’яті та творчого мислення учнів початкової школи. Використання LEGO також допомагає формувати навички діалогічного мовлення, розширювати словниковий запас та вміння працювати у групах, спілкуватися та бути толерантними один до одного. Робота з конструктором LEGO також сприяє створенню доброзичливої атмосфери на уроках. Добре організована робота з конструктором LEGO має великий потенціал: допомагає виробляти такі якості, як посидючість, взаємоповага, акуратність, терпіння, розвиває креативне мислення. Використання LEGO-технологій може бути корисним для забезпечення більшого інтерактивного підходу до навчання, що дає змогу більше залучити учнів до процесу навчання та підвищити їхню мотивацію до вивчення математики. Завдяки можливості конструювання учні можуть зробити власне відкриття та дослідження, що сприяє розвитку творчого мислення та впевненості в собі. Отже, використання LEGO може бути дуже корисним для розвитку математичних навичок і підготовки учнів до подальшого вивчення більш складних математичних концепцій. Упровадження LEGO-технологій на заняттях з математики активізує розвиток логічного мислення, таких розумових функцій, як аналіз, синтез, сприяє встановленню здобувачами освіти закономірностей і виявленню відповідних аналогій, навчанню та розвитку вмінь ухвалювати рішення й оцінювати їхню правильність за допомогою моделювання реальних ситуацій на основі розвитку математичного апарату. Подальші дослідження є сенс спрямовувати в напрямі вивчення організаційно-педагогічних умов ефективного використання LEGO-технологій в освітньому процесі початкової школи.

Посилання

Державний стандарт початкової освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text.

Готовність учителя початкових класів до впровадження інтерактивних технологій навчання / Л.О. Дубровська та ін. Virtus : Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. 2018. May 24. С. 69–72.

Кисла О.Ф., Кулажко М.А. Особливості адаптації дітей молодшого шкільного віку до умов освітньо-виховного простору. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 15. Т. 1. С. 101–104.

Мехед О.Б., Мехед Д.Б. Використання технологій STEM/STEAM-освіти з метою популяризації наукової діяльності серед здобувачів освіти. Інноваційні практики наукової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. С. 658–664

Освіта в Україні: базові індикатори. Інформаційно-статистичний бюлетень результатів діяльності галузі освіти у 2017/2018 н. р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2018. 210 с.

Застосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів : методичний посібник для вчителів початкової школи / О.І. Пометун та ін. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. 304 с.

Стрілець С.І., Запорожченко Т.П. Методика навчання освітньої галузі «Математика» : навчально-методичний посібник. Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2014. 188 с.

Турчина І.С., Вахрушева Н.М. Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів початкової школи як педагогічна проблема. Молодий учений. 2018. № 2.1 (54.1). С. 13–16.

Шість цеглинок в освітньому просторі школи : методичний посібник. The LEGO Foundation. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/tseglinok-kviten-2018-web.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21