ЦІННІСНІ ОСНОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.9

Ключові слова:

національно-патріотичне виховання, патріотизм, громадянський патріотизм, українська громадянська ідентичність, ціннісні орієнтації, курсанти ЗВО системи МВС України

Анотація

У статті акцентовано увагу на важливості національно-патріотичного виховання в нинішніх умовах розвитку суспільства. Здійснено теоретичний аналіз понять «патріотизм», «громадянський патріотизм», «громадянська ідентичність». З’ясовано, що громадянський патріотизм належить до цінностей світогляду, державної ідеології та загальнолюдської моралі, є потужним засобом згуртування української нації, необхідним механізмом взаємодії людини, колективу, суспільства та держави. Процес його формування відбувається на основі національних цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність), загальнолюдських цінностей (любов, повага, гідність, справедливість), принципів любові та гордості за власну державу, її історію, мову, здобутки та досягнення. Розкрито сутність загальнолюдських і національних цінностей українця. Сформульовано освітньо-виховні орієнтири процесу формування громадянського патріотизму й утвердження української громадянської ідентичності в курсантів закладів вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ України на основі загальнолюдських і національних цінностей.

Посилання

Вишневський О. Сучасне українське виховання. Любов до Батьківщини. 5 вид. Львів : Товариство ім. Г. Ващенка, 1999. 23 с.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навчальний посібник. 3 вид., доопрац. і доповн. Київ : Знання, 2008. 566 с.

Енциклопедія освіти / АПН України ; гол. ред. В. Кремень. Київ : Юрінком-Інтер, 2008. 1040 с.

Енциклопедія сучасного суспільства. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=31975 (дата звернення: 18.07.2022).

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556–VII. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T141556?an=411 (дата звернення: 08.06.2022).

Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України : наказ Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2022 р. № 527. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0527729-22#Text (дата звернення: 08.06.2022).

Концепція Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR201233.html (дата звернення: 08.06.2022)

Пальчик С. Аксіологічні аспекти патріотизму в контексті національної ідентичності : автореф. дис. … канд. філософ. наук. Одеса, 2012. 20 с.

Пустовіт Г. Патріотичне виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах: теоретико-прикладні конструкти. Педагогіка і психологія. 2015. № 3. С. 16–21.

Теорія і практика виховної роботи у внутрішніх військах МВС України : підручник / О. Іллюк та ін. ; за ред. С. Полторака. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2008. 650 с.

Федоренко О. Зміст та етапи реалізації національно-патріотичного виховання курсантів і студентів у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Проблема патріотичного виховання у школі XXI століття: пошук сучасних підходів та моделей партнерства. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доповідей Науково-практичної конференції, м. Харків, 27 березня 2020 р. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. С. 18.

Хюбнер К. Критика наукового розуму. 2010. URL: http://books.atheism.ru/philosophy/#h (дата звернення: 11.07.2022).

Ящук І. Громадянське становлення курсантів ЗВО системи МВС у процесі їх професійної підготовки: до постановки проблеми. Інноватика у вихованні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; упоряд.: О. Петренко ; ред. кол.: О. Петренко та ін. Вип. 15. Рівне : РДГУ, 2022. 368 с.

URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Воля_(значення) (дата звернення: 09.07.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21