КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.10

Ключові слова:

педагог, майбутній учитель початкових класів, методична компетентність, формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів, критерії, показники, рівні сформованості методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів

Анотація

У статті підкреслено актуальність питання формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Методичну компетентність майбутніх педагогів нами трактовано як складну багатофункціональну систему професійно-педагогічних умінь і особистісних здатностей педагога, що визначають його спроможність до ефективної організації освітнього процесу в початкових класах відповідно до освітніх завдань. Виокремлено компоненти, критерії, показники та рівні зазначеної компетентності в майбутніх педагогів. Проаналізовано погляди науковців щодо тлумачення понять «критерій», «показник», «рівень»; запропоновано власні дефініції даних понять. Так, поняття «критерій» розглядаємо як необхідну ознаку, що дозволяє оцінити наявність чи відсутність визначеного компонента методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів, тобто досліджуваного явища; «показник» тлумачимо як компонент критерію, що розкриває повноту його вираження, а поняття «рівень» визначаємо як ступінь вияву компонента методичної компетентності, що підлягає дослідженню. На основі визначених нами раніше компонентів методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів (стимуляційно-мотиваційний, пізнавально-когнітивний, діяльнісно-творчий і особистісно-рефлексивний) виокремлено критерії та показники методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Визначено й охарактеризовано рівні сформованості методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів: репродуктивний (відзначається слабким вираженням чи цілковитою відсутністю відповідних критеріїв), базовий (характеризується потребою майбутніх учителів початкових класів у більшій самостійності та прояві творчого підходу до здійснення педагогічної діяльності) та продуктивний (вирізняється високою самостійністю, усвідомленістю та креативністю майбутніх учителів початкових класів у виконанні професійних функцій).

Посилання

Дудник О. Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». 2018. № 6 (320). С. 110–115.

Золочевська О. Критерії, показники та рівні науково-методичної компетентності вчителя початкової школи. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». Харків, 2020. № 10 (19). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/288/260 (дата звернення: 17.03.2023).

Психологічний словник / авт.-уклад. : В. Синявський, О. Сергєєнкова / за ред. Н. Побірченко. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5980/3/O_Serhieienkova_IL.pdf (дата звернення: 17.03.2023).

Скворцова С., Гаєвець Я. Критерії та показники сформованості методичної компетентності вчителя початкових класів у навчанні розв’язування сюжетних математичних задач. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі : монографія. Харків : Ранок-НТ, 2013. С. 138–155.

Словник.UA. Портал української мови. URL: https://slovnyk.ua/index.php (дата звернення: 17.03.2023).

Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А. Семенової. Одеса : Пальміра, 2006. 221 с.

Теряєва Л. Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2019. 22 с.

Упатова І. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2018. 541 с.

Фесенко О. Критерії, показники й рівні методичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Кропивницький, 2018. Вип. 166. С. 233–237.

Щур В. Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 10–11 червня 2021 р., Тернопільський ОКІПП. Тернопіль : Крок, 2021. С. 22–24.

Щур В., Гарачук Т. Методична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: сутність та структура. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2022. № 1 (25). С. 115–125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21