ВІД ІГРАШОК ДО ТЕХНОЛОГІЙ: STREAM-ОСВІТА ЯК ФУНДАМЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.6

Ключові слова:

дошкільна освіта, STREAM-освіта, цифрові технології, діти дошкільного віку, інтегрований підхід, навички ХХІ століття.

Анотація

Статтю присвячено аналізу впливу цифрових технологій на розвиток дошкільної освіти в Україні, зосереджуючись на ролі та значенні концепції STREAM-освіти в освітньому процесі сучасних закладів дошкільної освіти. Актуальність дослідження зумовлена потребою у формуванні різнобічної, творчої особистості, здатної адаптуватися до змінюваних умов життя, виявляти гнучкість і готовність змінюватися відповідно до вимог сьогодення. Мета статті – дослідження, аналіз впливу та значення цифрових технологій у контексті STREAM- освіти для дошкільної освіти. Використано комплекс загальнонаукових методів (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, класифікація наукових джерел), що уможливило висвітлення ступеню наукового розроблення проблеми, надало можливість дослідити специфіку впровадження STREAM-освіти в закладах дошкільної освіти України та значення цифрових технологій у цьому процесі. У роботі зроблено акцент на визначенні ефективних методів інтеграції STREAM-освіти в навчання дітей дошкільного віку відповідно до їхніх вікових особливостей, а також на дослідженні переваг цифрових технологій, таких як інтерактивні додатки Khan Academy Kids та ScratchJr. Ці додатки демонструють, як цифрові ресурси можуть збагатити навчальний процес, забезпечуючи дітям доступ до інтерактивного та захоплюючого контенту, що сприяє розвитку їхнього наочно-образного мислення та практичних навичок, дає змогу дітям не лише отримувати базові знання, а й розвивати важливі навички ХХІ ст. (критичне мислення, креативність та здатність до співпраці). Застосовуючи інтегрований аналітичний методологічний підхід, базуючись на всебічному аналізі та порівнянні нормативних документів, актуальних наукових публікацій та передових досліджень у даній сфері, проаналізовано трансформацію освітніх підходів від STEM до STEAM і далі – до STREAM, указуючи на їх важливість у всебічному розвитку дітей, включаючи розвиток творчого потенціалу, міжособистісних та вербальних комунікаційних навичок. Виявлено відмінності між поняттями STEM, STEAM і STREAM. Установлено, що використання інтерактивних додатків сприяє розвитку зацікавленості дітей у навчанні, стимулюючи їхню активну участь та взаємодію в освітньому процесі, даючи дітям змогу не лише отримувати базові знання, а й активно досліджувати світ, ставлячи запитання та шукаючи відповіді. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні ефективності інтеграції цифрових технологій у дошкільну освіту в контексті STREAM-освіти. Дослідження вказує на переваги такого підходу у формуванні комплексних навичок у дітей, включаючи наукове мислення, технічні знання, мовну грамотність, творчість та комунікативні здібності. Це відкриває нові перспективи для розвитку дошкільної освіти, роблячи акцент на важливості раннього впровадження цифрових технологій у навчальний процес. Отже, цифрові технології є фундаментальним елементом сучасної дошкільної освіти, що відкриває нові горизонти не лише для розвитку потенціалу кожної дитини, а й для розвитку системи освіти у цілому.

Посилання

Алієко О., Космік Д. Використання елементів STREAM-освіти у формуванні логіко-математичних компетенцій дошкільників. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2022. № 54(1). С. 226–230. DOI: 10.24919/2308-4863/54-1-33.

Богуш А. Інтегрований підхід у дошкільній освіті: мода чи вимога часу? Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 2023. № 3(144). С. 121–127.

Будник О. Теоретичні засади використання Steam-технологій у підготовці вчителя нової української школи. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2019. № 5(1). С. 23–30. DOI: 10.15330/jpnu.5.1.23-30.

Гундар Н., Бутенко В. STREAM-освіта як інтегрований підхід до формування ключових компетентностей дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти. 2021. № 43. С. 43–47.

Коломієць Д., Коломієць Т., Швець О. STEM-, STEAM- і STREAM-освіта як нова форма та найвищий рівень інтеграції знань. Актуальні проблеми математики, фізики і технологій. 2020. № 17. С. 250–254.

Кравчук Н., Зброй В. Використання елементів STREAM-освіти у роботі з обдарованими дітьми старшого дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2023. № 86. С. 61–66. DOI: 10.32840/1992-5786.2023.86.10.

Крутій К., Грицишина Т., Стеценко І. STREAM-освіта для дошкільників, або «Стежинки у Всесвіт». STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 2017 С. 60–61.

Концепція Нової української школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 25.12.2023).

Крутій К., Стеценко І. Природничо-наукова освіта дошкільників: блоково-тематичне планування на засадах інтеґрації та методичні поради. Запоріжжя : ЛІПС ЛТД, 2017. 124 с.

Крутій К. STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт: альтернативна програма формування культури інженерного мислення у дошкільників / наук. кер. К.Л. Крутій. Запоріжжя : ЛІПС ЛТД, 2018. 146 с.

Малишевська В. Проблема використання STEM-технологій у теорії та практиці професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. 2019. № 3(41). С. 219–228. DOI: 10.31376/2410-0897-2019-3-41-219-228.

Нікітіна О. Розвиток критичного мислення молодших школярів засобами STREAM-технології в освітньому середовищі НУШ. Scientific Collection «InterConf+». 2022. № 28(137). С. 95–103. DOI: 10.51582/interconf.19-20.12.2022.011.

Нікітіна І., Іщенко Т. Впровадження системи STREАM-освіти в Україні. Науковий вісник Полонійського університету. 2022. № 51(2). С. 108–114. DOI: 10.23856/5114.

Патрикеєва О. STEM-освіта: умови впровадження у навчальних закладах України. Управління освітою. 2017. № 1. С. 28–31.

Половіна О., Ліпчевська І. Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти. Молодий вчений. 2018. № 8.1(60.1). С. 89–94.

Попиченко С., Найдюк І. STREAM-освіта у розвитку пізнавальних процесів старших дошкільників засобами цифрових технологій. Наукові інновації та передові технології. 2023. № 10(24). С. 636–647. DOI: 10.52058/2786-5274-2023-10(24)-636-647.

Сорочинська О., Танська В., Гогола І. Упровадження STREАM-освіти у закладах дошкільної освіти з елементами мейкерства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2022. № 3(110). С. 49–66. DOI: 10.35433/pedagogy.3(110).2022.49-66.

Фамілярська Л. Інтеграція цифрових технологій в освітнє середовище закладу дошкільної освіти. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2021. № 11. С. 174–183. DOI: 10.28925/2414-0325.2021.1115.

Badmus О., Omosewo Е. Evolution of STEM, STEAM and STREAM Education in Africa: The Implication of the Knowledge Gap. International Journal of Research in STEM Education (IJRSE). 2020. № 2(2). Р. 99–106. DOI: 10.31098/ijrse.v2i2.227 2020.

Dahal N. Transformative STEAM education as a praxis-driven orientation. Journal of STEAM Education. 2022. № 5(2). Р. 167–180. DOI: 10.55290/steam.1098153.

Guyotte K. Toward a philosophy of STEAM in the Anthropocene. Educational Philosophy and Theory. 2020. № 52(7). Р. 769–779.

Khan Academy Kids. URL: https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/ (дата звернення: 23.12.2023).

Lange A., Robertson L., Tian Q., Nivens R., Price J. The effects of an early childhood-elementary teacher reparation program in STEM on pre-service teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 2022. № 18(12). Р. 124–141. DOI: 10.29333/ejmste/12698.

Patrício М., Moreno С. Digital technologies in preschool education: a study with cape verdean educators. 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 2021 Р. 8403–8407. DOI: 10.21125/iceri.2021.1936.

ScratchJr https://www.scratchjr.org/ (2023, December 26).

Srisinghasongkram P., Trairatvorakul P., Maes M. Effect of early screen media multitasking on behavioural problems in school-age children. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2021. № 30. Р. 1281–1297. DOI: 10.1007/s00787-020-01623-3.

Taylor P. Why is a STEAM curriculum perspective crucial to the 21st century?. Australian Council for Educational Research. 2016. Р. 89–93.

White, D., & Delaney, S. Full STEAM ahead, but who has the map? – A PRISMA systematic review on the incorporation of interdisciplinary learning into schools. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education. 2021. № 9(2). Р. 9–32. DOI: 10.31129/LUMAT.9.2.1387.

Wigmore N. (2020). STEAM education. URL:https://whatis.techtarget.com/definition/STEAMsciencetechnology-engineering-arts-and-mathematics (дата звернення: 23.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-22