ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.7

Ключові слова:

імідж, професійний імідж педагога, розвиток професійного іміджу, шляхи формування іміджу, вчитель початкових класів.

Анотація

У сучасних умовах модернізації системи освіти значно зростають вимоги до особистості вчителя та його іміджу. Імідж має важливе значення як у професійних, так і в особистісних стосунках. Він надає можливість бути прийнятим і зрозумілим для інших, сприяє налагодженню продуктивних особистісно- розвивальних стосунків зі здобувачами початкової освіти. З’ясовано, що в загальному розумінні імідж тлумачиться як зафіксований у масовій свідомості стереотипний та емоційно забарвлений образ когось або чогось. Професійний імідж вчителя – думка, що формується про педагога як про фахівця своєї галузі, професіонала. Будучи характерним для будь-якої професії, він включає в себе зовнішні та внутрішні індивідуальні, особистісні й професійні якості, що засвідчують готовність та здатність до суб’єкт-суб’єктного спілкування. Окреслено шляхи формування позитивного іміджу вчителя початкових класів, як от: усвідомлення необхідності покращення позитивного професійного іміджу; активна робота над формуванням власного іміджу та розвитком власної особистості; знання й розуміння вимог до особистісних якостей вчителя та його професійної діяльності; оволодіння системою науково-теоретичних та практичних знань про сутність і значущість професійного іміджу; виявлення початкового рівня якостей, що складають основу позитивного іміджу вчителя початкових класів; оволодіння прийомами самопізнання, навичками проєктування індивідуального іміджу; дотримання принципу систематичності під час формування професійного іміджу. Зроблено висновок, що створення іміджу педагога – це складний і тривалий процес, результативність якого залежить від різноманітних чинників, таких як обставини, умови, технології, специфіка формування тощо.

Посилання

Бриль Г. Імідж сучасного вчителя початкових класів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. № 4. Ч. 1. С. 230−237.

Горовенко О. А. Формування особистісно-професійного іміджу вчителя засобами самопрезентації. Харків: Основа, 2013. 112 с.

Довга Т. Я. Елементи іміджетворчості у навчально-професійній діяльності майбутнього вчителя початкової школи. Людинознавчі студії. Серія: Педагогіка. 2016. Вип. 3 (35). С. 100–108.

Дудчак Г. Формування педагогічного іміджу в майбутніх учителів НУШ. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2020. Вип. 2 (22). С. 56–63.

Зелюк В. В Журнал «Імідж сучасного педагога» як трибуна розвитку інноваційного потенціалу педагогів України. Імідж сучасного педагога. 2014. № 1. С. 4–8.

Коркішко А. В. Сутнісна характеристика категорії «імідж»: історико-педагогічний аспект (ІХ –XVIII ст.). Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2016. Вип. 2. С. 88–96.

Молнар Т. І., Клованич К. А. Педагогічний імідж: сутність та зміст. Наука майбутнього: збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених / гол. ред. колегії В. В. Гоблик; заст. гол. ред. Т. І. Молнар. Мукачево: РВВ МДУ, 2022. Вип. 1(9). С. 94–98.

Навроцька М. М. Аналіз сучасного стану розвитку професійного іміджу педагога. Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. Вип. 29. С. 153–158.

Олійник Н. Ю. Формування індивідуального іміджу майбутнього педагога. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський, 2016. Вип. 20. Ч. 1. С. 121–126.

Писарчук О. Т. Формування іміджу вчителя початкової школи в умовах освітньо-розвивального середовища. Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. Вип. 40. С. 134–141.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. Київ: Рад. школа, 1976. Т. 4. 640 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-22