ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЗМІСТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.8

Ключові слова:

інформаційно-аналітична компетентність, компетентнісний підхід, компоненти інформаційно-аналітичної компетентності, майбутні бакалаври початкової освіти.

Анотація

У сучасному освітньому контексті поняття «інформаційно-аналітична компетентність майбутніх бакалаврів початкової школи» набуває особливої ваги, виходячи з ролі вчителя як провідника у світі інформації та знань. Ця компетентність охоплює здатність вчителя не лише збирати та обробляти інформацію, але й критично аналізувати, оцінювати та інтерпретувати її у контексті навчального процесу. Важливість цієї компетентності полягає у формуванні у вчителів здатності розуміти та використовувати інформаційні ресурси в різноманітних форматах, від традиційних друкованих матеріалів до цифрових медіа. Це включає вміння вчителя ефективно орієнтуватися у широкому спектрі інформаційних джерел, відбирати релевантну інформацію та використовувати її для створення змістовного та збалансованого навчального середовища. Окрім того, інформаційно-аналітична компетентність уключає в себе здатність вчителя початкових класів до самоосвіти та неперервного професійного розвитку, що є критично важливим у світі, де інформаційні технології та педагогічні методики розвиваються з неймовірною швидкістю. Підготовка вчителів початкової школи, які володіють високим рівнем інформаційно-аналітичної компетентності, є не тільки необхідністю, але й стратегічною метою сучасної освітньої системи. Це вимагає від освітніх інституцій не лише інтеграції відповідних курсів та тренінгів у навчальні програми, але й розробки ефективних методів навчання, які б сприяли розвитку цієї компетентності. Сюди входить акцент на розвитку критичного мислення, аналітичних навичок, роботи з даними та інформацією, а також вміння використовувати цифрові технології для підвищення ефективності навчального процесу. Водночас важливим є розуміння того, що інформаційно-аналітична компетентність не обмежується лише знаннями та навичками, а включає в себе формування певного менталітету, який спрямований на постійне вдосконалення, критичне осмислення інформації та гнучке реагування на зміни в сучасному освітньому та соціальному середовищі.

Посилання

Гаврілова Л. Г., Топольник Я. В. Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 61. № 5. С. 1–14. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v61i5.1744.

Дасюк Ж. М. Психологічний аналіз проблеми комунікативної компетентності у вітчизняній та зарубіжній науковій думці. Проблеми загальної та педагогічної психології . 2007. Т. IX. Ч. 4. С. 137–142.

Максимчук Л. В. Інформаційно-аналітична компетентність майбутніх фахівців у процесі вивчення іноземної мови. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2019. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_3_8.

Наливайко О. О. Цифрова компетентність: сутність поняття та динаміка його розвитку. Компетентнісний підхід у вищій школі: теорія та практика. 2021. С. 40–65. DOI: https://doi.org/10.26565/9789662856729.03.

Петренко Л. М. Теорія і практика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів : монографія. Дніпропетровськ, 2013. 456 с.

Прохорова С. М. Поняття цифрової компетентності вчителя іноземної мови у світовому освітньому просторі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2015. Вип. 4. С. 113–116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2015_4_24.

Савченко І. М., Ягупов В. В. Інформаційно-аналітична діяльність педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів : термінологічний словник. Київ : ІПТО НАПН України, 2014. 127 с.

Сивак О. А., Станецька Ю. О. Формування фахових компетентностей у майбутніх документознавців. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. Вип. 62. Т. 2. С. 168–172.

Ткаченко Є. Інформаційні компетентності фахівців у сучасному суспільстві. Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. Запоріжжя, 2019. С. 171–174.

Чередніченко Г. А., Вікторова Л. В., Шапран Л. Ю., Куниця Л. І. Навчання професійного іншомовного спілкування студентів : монографія. Київ : Інкос-Видавництво, 2013. 464 с.

Ягупов В. В. Інформаційно-аналітична діяльність педагогічних працівників ПТНЗ: зміст і етапи. Модернізація професійної освіти і навчання. 2015. Вип. 6. С. 102–116.

Forest Woody Horton Jr. Understanding Information Literacy: A Primer. UNESCO. 2008. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/ 48223/pf0000157020.

Krumsvik R. Situated learning and digital competence. Education and Information Technology. URL: http://www.icicte.org/Proceedings 2013/Papers%202013/05-1-Krumsvik.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-22