ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДМЕТНО-МОВНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.11

Ключові слова:

англійська мова, міжпредметні зв’язки, предметно-мовне інтегроване навчання, старшокласники, публічне мовлення, українська мова.

Анотація

Використання предметно-мовного інтегрованого підходу до навчання учнів 10–11-х класів публічного мовлення українською та англійською мовами дає змогу підвищити результативність освітнього процесу. Міжпредметні зв’язки сприяють виокремленню суб’єктами навчання головних елементів змісту освіти, полегшують засвоєння складної інформації, розвивають пізнавальну активність учнів. Актуальність і важливість цієї проблеми, її соціально-педагогічне значення, недостатня теоретична та методична розробленість зумовили вибір теми дослідження. Мета статті – проаналізувати вимоги чинного Державного стандарту і програм з англійської та української мов щодо навчання учнів 10–11-х класів публічного мовлення; виявити шляхи вдосконалення освітнього процесу з англійської та української мов на основі міжпредметних зв’язків; запропонувати завдання для інтегрованих уроків, спрямовані на формування вмінь і навичок публічного мовлення. Для досягнення поставленої мети використовувалися: аналіз змісту Державного стандарту, порівняльний аналіз навчальних програм з англійської мови та української мови для 10–11-х класів, наукової літератури, аналіз досвіду роботи вчителів для визначення стану та перспектив досліджуваної проблеми; аналіз, синтез, індукція, дедукція, систематизація, класифікація для систематизації теоретичних матеріалів із проблеми дослідження. Виявлено, що одним з ефективних способів формування вмінь публічного мовлення є використання штучного інтелекту. Запропоновано завдання, які вчителі англійської та української мов можуть використовувати для розвитку вмінь публічного мовлення старшокласників, зокрема для підготовки і презентації мотиваційної промови. Зроблено висновок про важливість урахування міжпредметних зв’язків для підвищення ефективності навчання публічного мовлення.

Посилання

Бойчевська І., Веремюк Л. Використання предметно-мовного інтегрованого навчання як основного засобу формування іншомовних комунікативних вмінь. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2022. Вип. 4. С. 64–70. DOI: 10.31499/2307-4906.4.2022.270291.

Васьківська Г., Косянчук С. Риторичні вміння учнів старшої школи в контексті ціннісно-смислової сфери. Українська мова і література в школі. 2011. № 8. С. 14–19. URL: ttps://lib.iitta.gov.ua/26595/1/2011_UMiLS_08_VGO_KSV.pdf.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 366 с.

Голуб Н. Риторична компетентність учнів старших класів як показник сучасної мовної освіти. Українська мова і література в школі. 2010. № 8. С. 2–8.

Голуб Н. Система вправ з риторики. Українська мова і література в школі. 2011. № 6. С. 2–9.

Грибан Г. В. Формування комунікативних умінь і навичок старшокласників на уроках риторики. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Житомир, 23 квітня 2015 р. Житомир, 2015. С. 102–106.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text.

Дика Н. М., Глазова О. П. Реалізація міжпредметних зв’язків та елементів інтеграції у вивченні української та англійської мов у ЗЗСО. Перспективи та інновації науки. 2023. № 14(32). С. 161–170.

Кардаш Л. В. Лінгвістичні основи формування риторичних умінь старшокласників. Молодий вчений. 2019. № 5(69). С. 130–133.

Кравчук Ж. В., Марченко В. В. Англомовні мотиваційні промови: лінгвопрагматичний та перекладацький аспекти. Молодий вчений. 2021. № 10(98). С. 326–328.

Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник / В.Г. Редько та ін. ; за наук. ред. В.Г. Редька. Київ : Педагогічна думка, 2013. 360 с.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи / Міністерство освіти і науки України. 2016. 40 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 15.11.2023).

Навчальні програми для 10–11-х класів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення: 15.11.2023).

Павленко О. Формування мовленнєвої компетентності старшокласників в умовах неформальної освіти. Витоки педагогічної майстерності. 2022. Вип. 29. С. 180–185.

Палихата Е., Штафірна Л. Навчання публічного мовлення старшокласників з урахуванням вимог програми і матеріалів підручників з української мови. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». 2022. Т. 1. № 1. С. 142–149. DOI: 10.25128/2415-3605.22.1.17.

Петрова Т. О. Навчання старшокласників усного підготовленого монологу-переконання з використанням ресурсів Інтернет. Іноземні мови. 2006. № 3. С. 14–20.

Прядка Я. Ю. Риторичні вправи на уроках української мови в старших класах. Педагогіка вищої та середньої школи. 2012. Вип. 35. С. 130–136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2012_35_20.

Солощенко В. Особливості реалізації предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) як провідної методики навчання іноземних мов у Європі. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія «Педагогічні науки». 2023. Т. 177. № 21. С. 116–120. DOI: 10.58407/visnik.232119.

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/typovi-programu-2-11/Typova.osv.prohr.ZZSO-III.stupenya.pdf (дата звернення: 15.11.2023).

Токарєва Т. С. Монологічне мовлення як засіб реалізації комунікативних цілей при вивченні німецької мови у старших класах закладів загальної середньої освіти. Наукові записки. Серія «Педагогічні науки». № 190. С. 146–151. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-146-151.

Федоренко В. Розвиток риторичних здібностей старшокласників. Шкільна риторика / упоряд. Г. Фейдян. Київ : Шкільний світ, 2007. С. 4–8.

Устименко О.М. Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу. Іноземні мови. 2013. № 2. С. 3–12.

Casteleyn J. Improving public speaking in secondary education – Exploring the potential of an improvisation training. L1-Educational Studies in Language and Literature. 2019. Vol. 19. P. 1–18. DOI: 10.17239/L1ESLL-2019.19.03.04.

Lightfoot A. Public speaking skills. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/professional-development/teachers/planning-lessons-and-courses/articles/public-speaking-skills (дата звернення: 15.11.2023).

Palmer E. Speaking (Not Public Speaking!) Activities for Middle and High School Students. January 27, 2023. URL: https://www.hmhco.com/blog/public-speaking-activities-middle-high-school-students (дата звернення: 15.11.2023).

Secondary S. How to make public speaking less scary for teens. URL: https://secondaryenglishcoffeeshop. blogspot.com/2016/10/making-public-speaking-less-scary-for.html (дата звернення: 15.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-22