АСПЕКТИ СИНЕРГІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.17

Ключові слова:

майбутні фахівці, здоров’язбережувальна компетентність, інформаційно-цифрова компетентність, взаємодія, цілісність.

Анотація

Здоров’язбережувальна та інформаційно-цифрова компетентності є складниками професійної компетентності вчителів закладів загальної середньої освіти, вихователів закладів дошкільної освіти, які формуються в процесі фахової підготовки майбутніх педагогів. Означені компетентності як компоненти розвитку сучасного суспільства в умовах його інформатизації та цифровізації заслуговують на увагу в контексті безпеки життєдіяльності людини, безпечних та нешкідливих умов праці, робочого місця працівника, обладнаного технічними засобами навчання та екранними пристроями. Питаннями збереження здоров’я нації опікуються сучасні розвинуті держави світу, відпрацьовуючи та впроваджуючи їх на рівні шкільної освіти. Нова українська школа враховує набуття підростаючим поколінням здоров’язбережувальної компетентності під час опанування навчального матеріалу інтегрального курсу «Здоров’я, безпека та добробут», формування компетентності з безпечної роботи з цифровими технологіями та пристроями, зокрема, торкається питань кібербезпеки. Актуальним у дослідженні є аналіз існуючих нормативних значень та обмежень, які можуть стати небезпечними для здоров’язбереження учнів закладів загальної середньої освіти, студентів фахової передвищої освіти під час роботи в кабінеті інформатики, використання технічних засобів навчання. Робоче місце фахівця, обладнане екранними пристроями, має потенційні ризики для безпеки життєдіяльності та охорони праці, тому його функціювання регламентується вимогами, унормованими державними нормативними актами з питань охорони праці, та контролюється безпосередньо роботодавцем. У дослідженні всебічно висвітлено аспекти синергії здоров’язбережувальної та інформаційно-цифрової компетентностей підготовки майбутніх фахівців закладом вищої освіти з урахуванням вимог до робочого місця та його обладнання. Готовість випускників закладу вищої освіти до самореалізації, наявність у них сформованих компетентностей, володіння сучасними інформаційно-цифровими технологіями, свідоме ставлення до збереження власного здоров’я та здоров’я оточення, учасників освітнього процесу здатні забезпечити конкурентоспроможність та затребуваність на ринку праці.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови. URL: https://1531.slovaronline.com/searchs=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F (дата звернення: 12.12.2023).

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями : наказ Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 № 207. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-18#Text (дата звернення: 12.12.2023).

Гаркуша С. В. Проблема здоров’язбереження в історії вітчизняної педагогічної науки. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». 2015. Вип. 132. С. 23–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_132_8 (дата звернення: 10.12.2023).

Гончарова І. П. Кібербезпека як складова безпеки життєдіяльності закладів освіти. Сучасні підходи до охорони праці в закладах професійної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26 жовтня 2022 р.). Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ, 2022. С. 20–25.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#Text (дата звернення: 09.10.2023).

Мехед О. Б., Мехед Д. Б., Рябченко С. В. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою популяризації здорового способу життя. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія «Педагогічні науки». 2022. Вип. 16 (172). С. 174–178.

Мехед О. Б. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для формування здоров’язбережувальної компетентності як складника фізичної підготовки молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. 2023. Вип. 3К (162). С. 264–269.

Носенко Ю. Г., Сухіх А. С. Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школи: навчально-методичний посібник / за ред. Ю.Г. Носенко. Київ : Компринт, 2017. 156 с.

Носенко Ю. Г., Сухіх А. С. Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів: навчально-методичні рекомендації для учнів / за ред. Ю. Г. Носенко. Київ : Компринт, 2017. 32 с.

Методичні вказiвки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека праці в індустрії інформаційних технологій» для студентiв усіх спеціальностей заочної форми навчання / упоряд: Г. В. Пронюк, Т. Є. Стиценко, Н. М. Сердюк. Харкiв : ХНУРЕ, 2017. 32 с.

Здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі : колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Рибалко. Тернопіль : Осадца В. М., 2019. 400 с.

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205. URL: https://drive.google.com/file/d/1tctFO0BaIuykduQD7TZBiWiRzNxO2jnv/view (дата звернення: 14.12.2023).

Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D1%E8%ED%E5%F0%E3%B3%FF (дата звернення: 12.12.2023).

Сухіх А. С. Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів учнями 5-9 класів у закладах загальної середньої освіти : монографія. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Кривий Ріг : Видавничий відділ Криворізького національного університету, 2018. Том XVI. Випуск 2 (45) «Монографія у журналі». 250 с.

Танасійчук Ю. М. Сутність категорії «здоров’язберігаюча компетентність» в умовах педагогічного процесу закладів вищої освіти. International Trends in Science and Technology: Proceedings of the International Scientific Conference. (Warsaw, Poland, October, 17, 2017). Warsaw. Poland, Vol. 3. P. 55‒60.

Цифрова трансформація освіти і науки / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/cifrova-transformaciya-osviti-ta-nauki (дата звернення: 12.12.2023).

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Шиян О., Волощенко О., Гриньова М., Дяків В., Козак О., Овчарук О., Седоченко А., Сорока І., Страшко С.). URL: https://drive.google.com/file/d/17MwEgus-Ahsa_nbw9OaDIoZrM7wYHGZS/view (дата звернення: 14.12.2023).

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 7-9 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Шиян О. І., Дяків В. Г., Седоченко А. Б., Страшко С. В.). URL: https://drive.google.com/file/d/1tctFO0BaIuykduQD7TZBiWiRzNxO2jnv/view (дата звернення: 14.12.2023).

Здоров’я, безпека та добробут : підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти / О. І. Шиян, О. В. Волощенко, В. Г. Дяків, О. П. Козак, А. Б. Седоченко. Київ : Світич, 2023. 176 c. URL: https://svitdovkola.org/files/books/2022/svitych-shyian-zdorovya-bezpeka-tadobrobut-5kl.pdf (дата звернення: 14.12.2023).

Здоров’я, безпека та добробут : підручник інтегрованого курсу для 6 класу закладів загальної середньої освіти / О. І. Шиян, О. В. Волощенко, В. Г. Дяків, О. П. Козак, А. Б. Седоченко. Київ : Світич, 2023. 176 c. URL: https://pidruchnyk.com.ua/2643-zdorovia-6-klas-shyian.html (дата звернення: 14.12.2023).

Шиян О., Шиян Р. Розвиток освіти та забезпечення грамотності з основ здоров’я. Міжнародні читання пам’яті професора Богдана Шияна : збірник наукових праць. Тернопіль : Трек, 2014. С. 40–45. URL: https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2916/1/Shyjan%20O.,%20Shyjan%20R..pdf (дата звернення: 14.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23