Публікаційна етика

Редакція видання «Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки» підтримує певний рівень вимог при відборі і прийомі статей, представлених в редакцію. Ці норми визначаються науковим напрямком збірника і стандартами якості наукових робіт та їх викладу, прийнятими в науковому співтоваристві.

Редакція закликає дотримуватися принципів Кодексу етики наукових публікацій, розробленого Комітетом з етики наукових публікацій (COPE).

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за наукове видання.
 2. Статті проходять ретельний відбір і рецензування. Редколегія може відхилити статтю, що не відповідає вимогам, або повернути її на доопрацювання. Автор має врахувати зауваження рецензентів або редколегії щодо доопрацювання статті.
 3. Редакційна колегія неупереджено розглядає всі рукописи, належно оцінює кожну статтю, незважаючи на расову, релігійну, національну належність автора (авторів), а також статус або місце його (їх) роботи. Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, щоб забезпечити чесний процес рецензування.
 4. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо він не відповідає профілю та тематиці збірника.
 5. Редакційна колегія збірника проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька видань, використання змісту статті в різних роботах, введення наукової спільноти в оману щодо реального внеску автора в публікацію.
 6. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю за умови з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автору й організації, у якій виконана робота.
 7. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану зі вмістом рецензованого рукопису, окрім осіб, що беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується у збірнику та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 8. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проєкту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній чи друкованій) без попередньої письмової згоди редакції збірника. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на первинну джерельну базу.
 9. Редактори, автори і рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть вплинути на їх об’єктивність при редагуванні та рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів). Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси.
 10. Запобігання протизаконним публікаціям – це відповідальність кожного автора, редактора, рецензента, видавця та організації.

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ

 1. Обов’язок автора – надати точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивно представити його значущість. Автори повинні репрезентувати результати своїх досліджень чітко та однозначно.
 2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 3. Автор повинен цитувати ті публікації, що здійснили визначальний вплив на сутність роботи, а також ті, що можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином указувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
 4. Плагіювання та подання до публікації раніше опублікованої статті є неприпустимим. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
 5. Співавторами статті мають бути ті особи, які зробили значний науковий внесок у роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який подає рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені ті особи, які відповідають критерію авторства, та беруть на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію у збірнику наукових праць.
 6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
 7. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до Держстандарту ДСТУ 8302:2015.
 8. Редколегія має право відмовити в публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

 1. Рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікації. Кожен науковець зобов’язаний виконувати певну роботу процесу рецензування.
 2. Усі статті, що подаються до друку, мають бути прорецензовані науковим керівником автора(-ів), науковою установою, де була виконана робота, та призначеними рецензентами.
 3. Редколегія залишає за собою право додатково призначити незалежного рецензента.
 4. Рецензент повинен надати об’єктивну оцінку якості рукопису, а також визначити чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
 5. Усі члени редколегії є рецензентами.
 6. Рукопис, присланий на рецензію, є конфіденційним документом.
 7. Рецензент повинен обґрунтувати свої висновки достатньо переконливо.
 8. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку суттєву схожість між поданим рукописом та іншою опублікованою статтею або рукописом.
 9. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.
 10. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукопису, якщо на це немає згоди автора чи авторів.