Приклад оформлення

УДК 378:373.091.12.011.3-051

 

Становлення й розвиток вітчизняної професійної освіти майбутніх учителів початкової школи

 

Павелко Вікторія Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки вищої школи

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

vpavelko@ukr.net

orcid.org/0000-0000-0000-0000

 

Анотація (1800 символів з пробілами)

Ключові слова: вчитель початкової школи, зміст освіти, період, професійна підготовка, розвиток, становлення, ступенева освіта.

Текст [2, с. 55].

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Дубасенюк О.А. Професійно-педагогічна освіта: методологія, теорія, практика: монографія. Т. 2. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 376 с.

2. Кларк K.M., Кошманова Т.С. Культура і спільнота у становленні педагога. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2000. 340 с.

 

Formation and development of Ukrainian professional education of the future teachers of the elementary school

 

Pavelko Viktoriia Viktorivna

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Pedagogy of the Higher School

Kremenets Taras Shevchenko Regional Academy of Humanities and Pedagogy

 

Abstract (2500 символів з пробілами)

Key words: a teacher of the elementary school, content of education, a period, professional preparation, development, formation, degree education.

 

REFERENCES

1. Dubaseniuk, O.A. (2016). Profesiino-pedahohichna osvita: metodolohiia, teoriia, praktyka [Professional-pedagogical education: methodology, theory, practice]: monography: V. 2. Zhytomyr: ZDU after I. Franko. 376 p. [in Ukrainian].

2. Clark, K.M., Kashymanova, T.C. (2000). Kultura i spilnota u stanovlenni pedahoha [Culture and community in formation of a pedagogue]. Lviv. Publishing House of Lviv National University after I. Franko. 340 p. [in Ukrainian].