Вимоги до оформлення статей

У разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Технічні вимоги:

Текстовий редактор MS Word, шрифт – Тіmes New Roman, № 14 через 1,5 інтервал, без табуляцій і переносів.

Параметри сторінки: формат А 4, поля – усі 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

Обсяг статті – 10–20 сторінок. Кількість авторів – не більше трьох.

Схеми, композиції, що складаються з окремих елементів, фігур, рисунків та інших об’єктів угруповувати як один об’єкт.

Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ».

Структура статті:

Індекс УДК – указується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм.

Мовою статті:

Назва статті – напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, до десяти слів.

Прізвище, ім’я та по батькові автора(ів) статті повністю – напівжирний шрифт, вирівнювання по центру.

Відомості про автора(ів) – вчене звання, науковий ступінь, посада; повна офіційна назва установи (установ) – курсив; адреса електронної пошти.

ORCID ID (Реєстрація за посиланням); вирівнювання по центру.

Анотація – 1800 символів з пробілами, курсив.

Ключові слова – 5−7 слів, курсив.

Основний текст статті – у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів (виділити їх напівжирним шрифтом):

Постановка проблеми;

Аналіз останніх досліджень і публікацій;

Формулювання мети статті;

Виклад основного матеріалу (з повним обґрунтуванням отриманих результатів);

Висновки (з перспективами подальших розвідок із напряму).

Список використаних джерел – укладається в алфавітному порядку мовою оригіналу з дотриманням вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302: 2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

Бібліографічні посилання в тексті – джерела подаються у квадратних дужках (наприклад, [3, с. 43], [11, с. 39-43]). Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга − номер сторінки. У разі посилання на сторінки сайту, необхідно обов’язково вказувати дати доступу до процитованих джерел. Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. До джерела необхідно додати цифровий ідентифікатор DOI (у разі наявності).

Згадування прізвищ у розділі Аналіз останніх досліджень і публікацій потрібно подавати за прикладом: В. Іваненко, К. Степаненко (ініціал перед прізвищем)

Англійською мовою:

Назва статті – напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, до десяти слів.

Прізвище, ім’я автора(ів) статті повністю – напівжирний шрифт, вирівнювання по центру.

Відомості про автора(ів) – відомості про автора(ів), місце роботи (курсив), вирівнювання по центру.

Анотація (Abstract) – обсягом не менше 2500 знаків із пробілами, включаючи ключові слова, має бути написано якісною англійською мовою згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз, курсив.

Abstract має містити такі елементи:

Проблема – Introduction.

Мета – Purpose.

Методи дослідження – Methods.

Основні результати дослідження – Results.

Наукова новизна результатів дослідження − Originality.

Висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion.

Ключові слова (Key words) – 5-7 слів, курсив.

Текст англомовної анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань. При формуванні резюме варто уникати використання електронних перекладачів.

References – повинен бути оформленим згідно стилю APA (American Psychological Association). Для усіх джерел, які в списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію та додатково перекласти англійською, а переклад розмістити у квадратні дужки; у кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках. На сайті УКРЛІТ.ORG можна транслітерувати український текст в латиницю.